/

LOS ANGELES

WALDAA OROMO WARRA WANGEELAA

Afaan Oromo Video Bibel Studies

Barsiisa Duukabuutummaa kan Afaan Oromoon qophaa’e kana hordofuuf, dha’ata kana hordofuun galmaa’i.

 We exist to move people toward Christ, by being a community of faith, which loves, encourages, and equips them in Christ, sending them out to service.

 

Mount Calvery Lutheran church 436. S. Bbverly Dr, 

Beverly Hills, CA 90212

 

Tel.: 619-697-0733

WANGEELAA

Waldaan Oromo warra angeelaa Los Angeles, waldaa wangeelaa gooftaa keenyaa Yesuus giddu galessa jireenya ishee kan godhatte waldaa warra wangeelaa ti. Tajaajila guutuu kan Kiristoosii fi nama hundaa wal qaubaqabsiisuu, ergaa misiraachoo wangeelaa afaanii fi aadaa hubatamuun tajaajiluuf kan dhabatee dha.

Tajaajilli Waaqefannaa kan gaa’eessotaa Afaan Oromoo yeroo ta’u , kan ijoollee immoo Afaan Engilifaan kennama.

 

JAALALA

Ergaa wangeelaa iratti kan hundaa’ee tokummaa, jallalaa fi walsimaa, kan baballisa wangeelaa jajjabessuu, akkasumas amantootaa gidduuttii jireenyaa hafuuraa fi kan waloo gabbisuu jajjabessuun, imaammata Waldaa kana kessa isa tokoodha.

Waliin Waaqefachuu irra darbee, yeroo gaddaa fi gammachuu waliin dhaabachuu, buna waliin dhuguu, wal  iyyaafachuun addaa waldaa kanaati.

 

TAJAAJILA

Tajaajilli maatii fi ka ijoollee, ka dubbii sagalee jireenyaa maatii kessatti gabbisuu fuullefate qiyyaafannaa ol anaan kennama. Ijoolee sagalee waqayyopo barsiisuu, tokkummaa isaan giduu jiru jajjabeessuu, fi jirenyya amantiitti isaan ijaaruu dha.

Akkasumas qubee afaan Oromo barsiisuun, ijoollee keenya akka sagaleen Waqayyoo nu gorsutti beeksumsa sagalee Waqayyoo fi eenyessa qajeelaa kessatti akka gudataniif waliin dhamaana.

 

SIMANNAA

welcome

Biyyaa amabaa kana kessatti, carraa Waaqayyoo nuuf keeneen, lammii keenyaa kan yeroo garaa garaatti naannoo Los Angeles qubatan, simachhun, biyyatti madaksuu, sagale Waaqayyoon jajjabeesuu, akkasumas kadhannaa fi jaalala ho’aan jajjabeesuun itti waamama ishee akka ta’e Waldaan kun hubatti.

Waldaan kuun Waldaa warra Wangeelaa kan baqatootaa fi kan lamii Ameriikaa ta’an, Afaan Oromootttin Waaqefachhu fi wal tajaajiluu kan walitti qabaman tokkummaa amantoota Wangeelaa ti.